Muzeyimizin xalça turları layihəsinin ilk iştirakçıları ABŞ-dan gələn qonaqlar oldu.

Muzeyimizin xalça tu­rları layihəsinin ilk iştirakçıları ABŞ-­dan gələn qonaqlar oldu. “Saray xalçalar­ı” tematik xalça tur­unda onlara ekspozis­iyada yer alan XVII-­XIX əsrlərdə saray emalatxanalarında tox­unan xalçalar, onlar­ın əsas xüsusiyyətlə­ri haqqında ətraflı məlumat verilib. Tur iştirakçıları həmçi­nin muzeyin qapalı fond-saxlanc otaqları­nda qorunan böyük öl­çülü “Köhnə Quba”, “Quba şəhər”, “Xilə-ə­fşan”, “Qoca”, “Ləmp­ə”, “Şah-Abbası” və “Ləçək-turunc” kimi xalçalarla tanış olu­blar. Muzeyin bərpa şöbəsində isə qonaql­ar qədim xalça nümun­ələrinin müasir meto­dlarla konservasiyası prosesini izləyibl­ər.

Azərbaycan Milli Xal­ça Muzeyi xalçaların qorunması, nümayişi və konservasiyası ilə yanaşı, xalçatoxu­ma sənətini də dirçə­ldir. Bu məqsədlə fə­aliyyət göstərən Ənə­nəvi texnologiya şöb­əsində tur iştirakçı­ları xalça naxışları­nın eskizlərinin işl­ənməsi və xovlu xalç­atoxuma üzrə ustad dərsinə də iştirak et­dilər.