Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi

Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dörd cilddə I cild. XIII-XVI əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 478 s.