Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi

Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dörd cilddə II cild. XVII-XVIII əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 325 s.