Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi

Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dörd cilddə III cild. XIX  əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 334 s.