Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi

Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dörd cilddə IV cild. XX  əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 419 s.