Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis

Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis. Dördüncü hissə. Üçüncü nəşr. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 424 s.